Giảng viên Rose Music

w-100
1. Thầy Lê Bằng

Thành viên Hội nhạc sĩ Việt Nam - Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Giảng viên Piano Trung tâm Âm nhạc Rose Music - Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Rose Music

w-100
2. Thầy Xuân Thịnh

Giảng viên Ghita Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Giảng viên Ghita trung tâm Rose Music.

w-100
3. Cô Lại Phương Thảo

Phó khoa Piano Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW - Giảng viên Piano Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW - Giảng viên Piano trung tâm Rose Music.

w-100
4. Cô Thanh Hải

Giảng viên khoa Piano Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW - Giảng viên Piano trung tâm Rose Music.

w-100
5. Thầy Tuấn Anh

Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Giảng viên Piano trung tâm Rose Music.

w-100
6. Cô Thu Thảo

Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Giảng viên Piano trung tâm Rose Music.

w-100
7. Cô Phạm Thị Thiện

Giảng viên Piano trung tâm Rose Music.

w-100
8. Thầy Việt Anh

Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Giảng viên Piano trung tâm Rose Music .

w-100
9. Cô Thanh Nga

Nghệ sĩ Violin Dàn nhạc Giao hưởng VN - Giảng viên Violin trung tâm Rose Music .